sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2560
(sw3733 ภาค 1/2560)

คำอธิบายรายวิชา 

           แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ ยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมกรณีศึกษางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม