IB3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (อ.นราภรณ์ ธรรมดี)
(IB3783 (อ.นราภรณ์ ธรรมดี))

         ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การระหว่างประเทศ บทบาทและความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่างๆและกรณีศึกษา