ภาษาจีนโบราณ 2 CM0018
(CM0018)

วิชาภาษาจีนโบราณ2 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์แผนจีน ตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้บันทึกไว้ด้วยภาษาจีนโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนวิชาการแพทย์แผนจีน เนื้อหาที่นำมาสอนในรายวิชานี้ เป็นข้อความที่คัดมาจาก คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง ที่กล่าวถึง ทฤษฎีอินหยาง ทฤษฎีปัจจธาตุ ทฤษฎีอวัยวะกลวง อวัยวะตัน การวินิจฉัยโรค กลไกการเกิดโรค การรักษา รวมถึงทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ