CM2084 เภสัชวิทยาจีน 1
(CM2084)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาจีน ประวัติความเป็นมา การเตรียมตัวยา ฤทธิ์ยาร้อนเย็นทั้ง 4 รสยาทั้ง 5 ทิศทางการออกฤทธิ์ของยาจีน แนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยา ความสัมพันธ์ของลักษณะพื้นฐานของยาจีนในแต่ละด้าน ทฤษฎีการจับคู่ยา และความสัมพันธ์ 7 ประการของการจับคู่ยา ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังต่างๆ การศึกษาดกี่ยวกับกลุ่มยารักษาอาการภายนอก กลุ่มยาดับร้อน กลุ่มยาไล่ความชื้น กลุ่มยาอบอุ่น กลุ่มยาทำให้ลมปราณไหลเวียนได้ดี กลุ่มยาย่อยอาหาร กลุ่มยาระบายและกลุ่มยาห้ามเลือด