CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
(CN 2213)

  ทักษะการสนทนาโต้ตอบ  โดยการฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน  

การศึกษาคำศัพท์ สำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน