TR2223 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลก กลุ่ม 02 วิชาโท
(TR2223)

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนเช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมืองสังคม วัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและภาครวมของการท่องเที่ยวโลกการแข่งขันและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคอื่น ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย กรณ๊ศึกษา