CM1012 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
(CM1012)

            ประวัติ และ ปรัชญาทางการแพทย์แผนจีนที่ถูกสืบทอดต่อกันมา ตามวัฒนธรรมของจีนในแต่ละยุคสมัย ประวัติและทฤษฎีของบุคคลสำคัญทางการแพทย์แผนจีน แนวคิดพื้นฐานทางวัฒนธรรมจีนที่มีผลต่อศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนในแต่ละยุคสมัย ประวัติการเข้ามาสู่ประเทศไทยของการแพทย์แผนจีน การพัฒนาของการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยศึกษาโครงสร้างและระบบสุขภาพไทย บทบาทของแพทย์แผนจีนต่อระบบสุขภาพไทย