สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW 1113 ภาค 1/2559
(SW 1113 ภาค 1/2559)

ศึกษาพัฒนาการของสังคมสงเคราะห์ หลักการ วิธีการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เทคนิค ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การสื่อสารในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานสังคมสงเคราะห์ จิตสำนึกและบุคลิกภาพของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ