SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559
(SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559)

คำอธิบายรายวิชา

     แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม