SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559
(SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559)

คำอธิบายรายวิชา

     โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดระบบนโยบาย การวางแผนดำเนินงาน การตัดสินใจสั่งการ การควบคุมงานและติดตามงาน ระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ แนวโน้มการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม