กฎหมายธุรกิจ (อ.วุฒิพงค์) LA 2803 Sec.01-02
(LA 2803(อ.วุฒิพงค์))

      เนื้อหาวิชาเป็นการศึกษาถึงหลักทั่วไปเรื่องบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นิติกรรมสัญญา การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจคนเดียว ขนาดกลาง ขนาดย่อม ห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด เอกเทศสัญญา สัญญาทางธุรกิจที่สำคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ อาทิ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น