SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)

ความหมาย สภาพการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย และอาเซียน กฎหมาย และมาตรการ องค์กรและเครือข่ายการทำงานทั้งในและระหว่างประเทศ วิธีการและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู ป้องกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระบบและกระบวนการการส่งกลับภูมิลำเนา ระบบการจัดการช่วยเหลือ และทีมสหวิชาชีพ และแหล่งทรัพยากรในการให้บริการ