PT4922 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและภาวะอื่นๆ
(PT4922)

การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในสตรี ผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน การจัดทำกลุ่ม การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง