การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน (CM2014)
(CM2014)

ให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาได้ด้วยตนเอง ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง