SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม
(SW 2083 (อ.เบญจพร))

ลักษณะสังคมไทยในการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคมไทย สังคมไทยภายใต้แผนพัฒนาในฉบับต่างๆ นิยามของการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีสำคัญว่าด้วยการพัฒนา การพัฒนาเชิงสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย