CM3132 สัมมนาทางการแพทย์แผนจีน
(CM3132)

การค้นคว้าวารสารทางวิชาการ การอ่านบทความจากวารสารทางวิชาการ การวิเคราะห์บทความการนำเสนอบทความทางวิชาการในที่ประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผลและ การตั้งสมมุติฐานทางการวิจัย