sw 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2558
(sw3793 ภาค 2/2558)

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว และการวิเคราะห์พัฒนาการ การแก้ไขปัญหา นโยบาย กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนระดับสากล กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม