IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Research)
(IM 4123)

ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม  ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย การเลือกแบบและวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูล การเสนอรายงาน และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางอุตสาหกรรม