IM4213 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม (Industrial Project Feasibility Study)
(IM4213)

ทฤษฎีการวิเคราะห์และประเมินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักและวิธีปฏิบัติในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนทางอุตสาหกรรม กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์และประสิทธิผล รวมทั้งการศึกษาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่งแวดลิอมและสังคม