IM4106 สหกิจศึกษา Cooperative Education
(IM4106)

การปฏิบัติงานเป็นเวลา  15 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน