IB2723 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ(อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก)
(IB2723 International Trade and Investment Policy)

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การสนับสนุนและกีดกันทางการค้า มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ปัญหาและการปรับตัวของดุลการค้าและดุลการชำระเงิน เหตุผลและความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ ปัญหาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบและแนวทางแก้ไข