IB 3203 E-marketing for international business (อ.นราภรณ์)
(IB 3203 (อ.นราภรณ์))

ศึกษาแนวความคิดกระบวนการเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจูงใจ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในการซื้อขาย  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ความแตกต่างระหว่างการตลาดดั้งเดิมกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งทางด้านแนวคิด  ลูกค้า สินค้าและบริการ  ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญๆ โดยเฉพาะการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักคุณธรรมของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์