FN4653 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)
(FN4653)

นโยบายการบริหารและการจัดองค์กรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่าหลักทรัยพ์วิธีต่างๆ รวมถึงคำแนะนำสำหรับการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิ และสัญญาณต่างๆที่ใข้ในการตัดใจลงทุน