PA2203 Pathology พยาธิวิทยา (NEW)
(PA2203)

สาเหตุ กระบวนการเกิดโรค และความผิดปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ กลไกการตอบสนอง อาการ และอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบต่างๆ