บูรณาการวิชาชีพ 4 (PT 4841)
(PT 4841)

การบูรณาการความรู้จากรายวิชา PT 4722 ฝึกงานกายภาพบำบัด 4 PT 4742 ฝึกงานกายภาพบำบัด 5 PT 4762 ฝึกงานกายภาพบำบัด 6 และรายวิชากายภาพบำบัดในระบบต่างๆ การนำเสนอกรณีผู้ป่วยจากการฝึกงาน ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อน การจัดทำแผนที่ความคิด การจัดกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน