การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)
(SW 2263 (อ.ทัศนีย์))

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และมีทักษะการให้การปรึกษาครอบครัวและแบบกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนและฝึกทักษะกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  มาประยุกต์ใช้เป็นสำคัญร่วมกับหัวข้ออื่นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจ