IM4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
(IM4053)

แนวความคิดด้านคุณภาพ คุณลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ คุณภาพในทัศนของลูกค้าและผู้ผลิต การวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อการผลิต ชนิดและเทคนิคการใช้เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม หลักการและแนวคิดในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทางสถิติ เครื่องมือชนิดต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต กระบวนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับในการควบคุมคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับชนิดต่างๆ ที่สำคัญ บทบาทและหน้าที่ของหน่วนงานควบคุมคุณภาพ ระบบการส่งถ่ายข้อมูลและระบบเอกสารในระบบการควบคุมคุณภาพ การศึกษาจากกรณีศึกษา