MK4533 การตลาดระหว่างต่างประเทศ (อ.มธุรพจน์)
(MK4533 (IB))

         ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ การรวมตัวของกลุ่มประเทศเพื่อการค้าเสรีและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทต่อการตลาดระหว่างประเทศ กระบวนการการจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาดและเลือกกลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนปฏิบัติในการส่งออกและนำเข้า