นิติปรัชญา (LA3112)
(LA3112)

ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมาย ในสำนักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นเรื่องความหมาย กฎหมาย อำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย