sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2558
(sw3723 ภาค 1/2558)

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  การจัดระบบนโยบาย  การวางแผนดำเนินงาน  การตัดสินใจสั่งการ  การควบคุมและติดตามงาน  ระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งมีงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ  แนวโน้มการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม