PT4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
(PT4821)

การบูรณาการความรู้จากรายวิชา PT 3704  ฝึกงานกายภาพบำบัด 3 และรายวิชากายภาพบำบัดในระบบต่าง ๆ การนำเสนอกรณีผู้ป่วยจากการฝึกงาน  ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง การจัดทำแผนที่ความคิด การจัดทำกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน