PT 4912 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
(PT 4912)

PT 4912

กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม (Physical Therapy for Health and Beauty)

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ปวีนุช  ศรีมงคลชัย