CM4093 ทุยหนา 2
(CM4093)

การนำทุยหนามามาใช้ในการป้องกันรักษาโรคทางอายุรกรรม นรีเวช กุมารเวช โรคกระดูก ตา หู คอ จมูก และการฝึกปฏิบัติทุยหนา