SW 4013 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย_อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์
(SW 4013)

สถานการณ์ ความรุนแรง ผลกระทบของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น มาตรการกฎหมาย ระเบียบ เทคนิค วิธีการการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ บรรเทา และการป้องกันภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ