SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 2/2557
(SW3733 ภาค 2/2557)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม