CM 2012 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
(CM 2012)

      วิชาพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 นั้น เป็นวิชาการเรียนรู้ทฤษฎีความคิดพื้นฐานของศาสตร์แพทย์แผนจีน ทฤษฎีอินหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ ทฤษฎีจิง ชี่ เลือดและสารน้ำในร่างกาย ทฤษฏีเส้นลมปราณทางการแพทย์แผนจีน นอกจากแนวคิดหลักแล้ว ยังรวมถึงจุดเด่นของศาสตร์การแพทย์แผนจีนอีกด้วย