(CN2213) 汉语会话一
((CN2213))

ทักษะการสนทนาโต้ตอบ โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

การศึกษาคำศัพท์ สำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน