SW 3523 สาธารณภัยเบื้องต้น_อ.เบญจพร
(SW 3523)

ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย ความรุนแรง ความเสียหาย ผลกระทบ วางแผนดำเนินการการเตรียมรับสถานการณ์ และการควบคุมป้องกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติในขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัยชนิดต่างๆ องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน