ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (SW 3013) ปี 2561
(SW 3013 ปี 2561)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน บทบาทของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน การนำกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาข้อเท็จจริง การประเมินวินิจฉัย การวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล การจัดการข้อมูล การทำประชาคม และแผนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเมืองและชนบท การประสานเครือข่าย และระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกชุมชน