CN 1113 ภาษาจีน1
(CN 1113)

คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคความเดียว และประโยคความรวมที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์พื้นฐาน วิธีการเขียนและจดจำตัวอักษรจีน ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพท์ใหม่ 300 คำ