SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557
(SW2313)

sw2313.jpg

 

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ประเภท พัฒนาการสิทธิมนุษยชน การละเมิดและพิทักษ์สิทธิ์ กลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ สิทธิตามธรรมชาติ สิทธิตามกฎหมาย สิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์ กฎหมายและมาตรการการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์

          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายสวัสดิการสังคมในประเทศไทย

          4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบและกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ด้านสวัสดิการสังคมของกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์