เภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (PP 5222)
(PP5222/PY5992 เภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ)

การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ทั้งทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  ด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์และด้านเภสัชสังคมและการบริหาร  โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้รอบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน  เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้น