IB2713 International Business Management (อ. มธุรพจน์ ศรีโพนทอง)
(IB2713)

การศึกษาความหมาย ความสำคัญ บทบาทของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบและกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการตลาดระหว่างประเทศ การผลิต การเงินระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐบาลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ