การให้คำปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (อ.กฤตวรรณ,อ.ทัศนีย์) SW2263
(SW2263)

ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักกการของการให้คำปรึกษารายบุคคล กลุ่ม และการให้คำปรึกษาครอบครัว การนำกระบวนการของการให้การปรึกษารายบุคคล กลุ่ม และการให้การปรึกษาครอบครัว มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การศึกษาหาข้อมูล การประเมิน วางแผน ติดตาม ประเมินผลและยุติ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะและเทคนิคการปรึกษาในฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษา