ทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายCase Work (SW2033)
(Case Work (SW2033))

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต