SW 2144 การฝึกภาคปฏิบัติสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม
(SW 2144_56)

ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม ให้นักศึกษานำความรู้ หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม โดยศึกษานโยบายบทบาท และหน้าที่ขององค์การร่วมปฏิบัติงานและเรียนรู้กระบวนการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในองค์การ ฝึกให้เกิดทักษะ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก การเยี่ยมบ้าน   การให้คำปรึกษา การประสานงานในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การส่งต่อ การพิทักษ์สิทธิ การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น พร้อมทั้งวิเคราะห์วิธีการให้บริการขององค์การอย่างมีระบบ และนำผลการฝึกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปบทเรียนร่วมกันทั้งในระหว่างและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม