อาสาสมัครในงานสาธารณภัย SW 3263
(อาสาสมัครในงานสาธารณภัย SW 3263)

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของอาสาสมัครในงานสาธารณภัย การจัดทำฐานข้อมูล การคัดเลือกอาสาสมัคร การสร้างแรงจูงใจ การฝึกอบรม การให้คำแนะนำปรึกษา การให้การสนับสนุนและการรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัคร