จิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ SW 2003
(จิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ SW 2003)

ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาจิตเวชศาสตร์ ความสัมพันธ์ของจิตเวชศาสตร์กับงานสังคมสงเคราะห์ แนวคิดการเกิดโรคทางจิตเวช อาการ การจำแนกโรคและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิตของนักสังคมสงเคราะห์