SW 3733 สังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2 / 2556
(sw3733)

we.gif

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  และวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม