SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2556
(SW3793)

juvenile.gif

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด  ทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรม   ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว   และการวิเคราะห์พัฒนาการ  การแก้ไขปัญหา  นโยบาย กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก  สิทธิมนุษยชนระดับสากล

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

2. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ นโยบายกฎหมายไทยกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนตลอดจนพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน